Sagatekster
Nordisk oldtid - Middelalder

 

Gunløg Ormstunge og Helga

Kongerne Øinstein og Sigurd

 


Gunløg Ormstunge og Helga

Af: Gunløg Ormstunges Saga

Paa denne Tid boede llluge hin Svarte oppe paa Hvidaa (1), paa Gaarden Gilsbakke; han var den største Høvding i Borgefjord Siden af Thorsten Egilsen, og en særdeles mægtig Mand, meget hårdsindet, og en god Støtte for sine Venner. Med sin Kone Ingeborg havde han mange Børn, blandt hvilke vi her nævne Sønnerne Hermund og Gunlaug, begge haabefulde Børn, og den Gang næsten voksne. Gunlaug i Særdeleshed udviklede tidlig sin Legemsstyrke og Vækst; han havde lysebrunt Haar, dersad godt, sorte Øjne, men en mindre veldannet Næse, dog behagelige Ansigtstræk; han var smal i Midje, hærdebred og velskabt; af Sind var han tidlig hæftig, haard og paastaaende; en stor Skjald, men som saadan temmelig bidende, og derfor kaldtes han Gunlaug Ormstunge (2). Da han var femten Aar gammel, bad han sin Fader om Rejsepenge, og sagde, at han vilde rejse udenlands at se andre Folks Sæder. Men Illuge Bonde vilde ikke ret indlade sig derpaa, og mente, at han ikke vilde blive godt antaget udenlands, da han endnu ikke ret havde, lært at skikke sig iblandt sine egne. Kort efter, da llluge en Morgen var staaet op, og gik tidlig ud, saa han, at hans Udebur (3) var lukket op; seks Veresække og Ridetøj vare lagte ud. Han undredes meget derover; og i det samme kom Gunlaug til, førende fire Heste, og sagde, at det var ham, der havde taget Sækkene ud. "Hvad vil du med dem?" spurgte Illuge. "Jeg vil have dem til min Rejse," svarede Sønnen. "Du skal ingen Myndighed tiltage dig, vedblev Faderen, "imod min Vilje, og ingensteds rejse, førend jeg vil;" hvorpaa han igen kastede Sækkene ind i Huset. Da red Gunlaug sin Vej, og kom om Aftenen til Borg, hvor Han bad Thorsten Bonde, at han maatte blive der, hvortil han fik Lov; og han fortalte da Thorsten, hvorledes var kommen i Uenighed med sin Fader Thorsten sagde, at han maatte blive der saalænge han vilde, saa han forblev der et Aarstid og lærte lovkyndighed af Thorsten, og var ogsaa vel lidt af alle andre. Jævnlig fornøjede han og Helga sig med at lege Tavl, og fattede straks Godhed for hinanden, hvilket siden viste sig. De vare næsten jævnaldrende. Helga var saa fager, at de kyndigste Mænd have anset hende for den dejligste Kvinde paa Island; hendes Haar var saa stort, at hun kunde hylle hele sit Legeme deri, og saa fager som hamret Guld; der gaves ikke i Borgefjord og vide andensteds saa Ønskeligt et Parti, som Helga den Fagre. En Dag, da man sad i Stuen paa Borg, sagde Gunlaug til Thorsten: "Der er endnu eet Afsnit i Loven, som du ikke har lært mig, og det er, hvorledes man skal fæste sig' en Kone." Thorsten svarede, at det var en ringe Ting, og lærte ham Fremgangsmaaden. Da sagde Gunlaug: "Lad os nu se, om jeg har forstaaet det ret! Jeg vil nu tage dig i Haanden, og lade som om jeg fæstede mig din Datter Helga." Thorsten svarede, at det kun var til Unytte; men Gunlaug greb straks hans Haand, og sagde: "Føj mig nu dog deri!" "Saa gør da, som du vil," sagde Thorsten; "men det skulle alle vide, som her hos ere stedte, at dette skal være en aftalen Sag, og der skal ikke være nogen Underfundighed under." Derpaa nævnede Gunlaug sig Vidner, og fæstede sig Helga, og spurgte Thorsten, om det saaledes var ret og lovligt i alle Maader; hvorpaa den anden svarede, at han havde baaret sig rictig ad; og alle de tilstedeværende havde megen Gammen heraf.

1) I Landstrækningen langs med Bredden af Hvidaa.
2) Slangetunge.
3) Det Udhus, hvori allehaande Varer og Fødemidler bleve gemte.

1) I Landstrækningen langs med Bredden af Hvidaa.
2) Slangetunge.
3) Det Udhus, hvori allehaande Varer og Fødemidler bleve gemte.

fractal-bar1.jpg (6293 bytes)Tibage

Kongerne Øinstein Og Sigurd

Kong Øinstein og Kong Sigurd var en vinter begge til gjestning paa Oplandene, og de Havde hver sin gaard. Men da det var kort stykke mellem de gaarder, der kongerne skulde tage gjestning, da tog mændene det raad, at de skulde være begge sammen i gjestning, og skiftevis paa den andens gaard; de var da først begge sammen paa den gaard, som kong Øinstein eiede. Men om kvælden, da mændene tog paa at drikke, da var Øllet ikke godt, og mændene var tavse.

Da sagde kong Øinstein:
 "Mændene er jo tause. Det er dog bedre Øl-,sed, at man vækker sig glæde. Lad os faa nogen morskab ved Øllet, da vil det blive til gammen blandt mændene. Broder Sigurd, det vil tykkes alle sømmeligst, at vi to tager fat paa en skjemtetale."

Kong Sigurd svarer temmelig kort:
"Vær du saa snaksom, som du vil, men lad mig faa lov til at tie for dig."

Da sagde kong Øistein:
"Det har ofte været Øl-sed, at man tager sig jevningsmand; saa vil jeg lade det være nu."
Da tiede kong Sigurd. –

"Jeg ser," sagde kong Øistein, "at jeg faar først tage fat paa denne gammen; jeg vil tage dig, broder, til jevningsmand med mig. Jeg nævner det, at lige navn har vi begge og lige eie; og jeg gjør ingen forskjel mellem vor æt og opfostring."

Da svarer kong Sigurd:
"Mindes du Ikke det, at jeg kastede dig paa ryggen, naar jeg vilde, og dog var du én vinter ældre."

Da siger kong Øistein:
"Jeg mindes ikke mindre det, at du ikke vandt den leg, som krævede myghed."

Da sagde kong Sigurd:
"Mindes du, hvorledes det gik med os, naar vi svømte; jeg kunde dukke dig ned, naar jeg vilde."

Kong Øistein siger:
"Jeg svømte ikke kortere end du, og jeg var ligesaa god til at svømme under vandet; jeg kunde ogsaa gaa paa islegger, saa at jeg ikke vidste nogen, som kunde kappes med mig deri; men det kunde du ikke bedre end et naut.»

Kong Sigurd siger:
"En mere høvdingelig idræt og nyttigere tykkes mig den at kunne skyde vel med bue; jeg tænker, at du ikke kan bruge min bue, om du end spænder den med fødderne."

Øistein svarer:
"Ikke er jeg saa buesterk som du, men mindre forskjel er det paa vor færdighed i at skyde til maals, og jeg kan meget bedre staa paa ski, og det har ogsaa før været kaldt en god idræt."

Kong Sigurd siger:
"Mig tykkes det i høiere grad høvdingeligt, at den, som skal være andre mænds overmand, er stor i flokken, sterk og bedre vaabenfør end andre mænd og let at se og kjende, naar mange er sammen."

Kong Øinstein siger:
"Ikke er det mindre udmerket, at en mand er vakker, og da kjendes han ogsaa let i mandemængde-, det tykkes mig ogsaa høvdingeligt, thi til et vakkert ydre sømmer den bedste dragt sig; jeg kan ogsaa bedre lovene end. du, og tillige i hvad vi skal tale er jeg meget mere veltalende."

Kong Sigurd siger:
"Det kan være, at du har lært flere lovkroker, thi jeg havde da andet at streve med, og ingen negter dig en glat tunge; men det siger mange, at du ikke er ret ordholden, lægger liden vegt paa, hvad du lover, og taler dem efter munden, som er hos dig, og det er ikke kongeligt."

Kong Øinstein siger:
"Det kommer af det, at naar mænd bærer sine siger for mig, da tænker jeg først paa det, at gjøre saadan ende paa enhver mands sag, at det kunde tykkes dem bedst; derefter kommer ogsaa ofte en anden, som har sag med ham, og da bliver det ofte draget til at lempe saaledes, at begge skal være tilfredse. Det er ogsaa ofte, at jeg lover det, som man beder mig om, thi jeg vilde, at alle skulde fare glade fra møde med mig. Jeg ser ogsaa det vilkaar, om jeg vil have det, som du gjør, at love alle ondt; men jeg hører ikke nogen klage over, at du ikke opfylder det.-

Kong Sigurd siger:
"Det har været mænds tale, at deri ferd, som jeg fór fra landet, var meget høvdinglig, men du sad imens hjemme som din faders datter."

Kong Øinstein svarer:
"Nu tog du paa bylden! Ikke vilde jeg vække denne tale, hvis jeg ikke her kunde svare noget; nær tyktes det, som jeg sendte dig hjemmefra som min søster, da du blev rustet til færden."

Kong Sigurd siger:
"Hørt har du vel det, at jeg holdt mange slag i Serkland, som du vel har hørt nævne, og jeg fik i dem alle sejer og mange slags kostbart hærfang, sligt som det ikke er kommet mage til hid til landet! jeg tyktes mest værd der jeg fandt de gjæveste mænd, men jeg tror, at du endnu ikke har kastet hjemfødningen af dig."

Kong Øinsten siger:
"Spurgt har jeg, at du havde nogle kampe udenlands men nyttigere for vort land var det, at jeg imens byggede op fem kirker fra grunden af; jeg gjorde ogsaa havn vejr Agdenes, hvor det før var havnløst og hver mand maatte forbi, naar man fór nord eller syd langs landet; jeg gjorde ogsaa taarnet i Sinholmsund og hallen i Bjårgyn, medens du i Serkland slagtede Blaamænd til Fanden; jeg tænker, det var til lidet gavn for vort rige."

Kong Sigurd siger:
"Jeg får paa min færd lige ud til Jordan. og jeg svømmede over aaen; men ude paa aabakken er det smaatræer, og der blandt dem knyttede jeg en knude og talte saa over den, at du, broder, skulde løse den eller ogsaa faa slig paatale, som blev lagt paa det."

Kong Øinstein siger:
"Ikke vil jeg løse den knude, som du knyttede mig; men jeg kunde knytte dig den knude. som du meget mindre kunde faa løst, dengang du seilede med ét skib ind i min hær, da du kom til landet."

Efter det tiede begge og var begge vrede. Flere ting hændte i skiftet mellem brødrene, saa man saa, at hver drog sig og sin sag frem og hver vilde være størst; men dog holdtes freden imellem dem, saa længe de levede.

Tibage

Noter:
Fra Gustav Storms oversætter af Heimskringla (l. udg. 1896). Oplandene, fylke i Norge.
gjestning, gæsteri (tvungen ydelse af bolig og kost til en overordnet).
Ølsæd, gildeskik.
Jevningsmand, mandjævningen var en gammelnordisk tidsfordriv.
Myghed, lempe, smidighed.
Islegger, skøjter af dyreben.
Naut, kreatur, kvæg, høved.
Lovkroker, lovkneb.
Serkland. saracenernes land, Nordafrika.
Hærfang, bytte.
Agdenes, næs på sydsidcn af indløbet til Trondhjemsfjorden.
Taarnet, et sømærke.
Sindholmsund, sundet mellem Senholmen og fastlandet ved Sønd- og Nordfjord, Nordre Bergenhus amt.
Bjaagyn, Bergen.
Blaamænd, negre
Jordan. Af sin rejse til det hellige land fik Sigurd tilnavnet
Jorsalfar, (Jorsal nordisk tillempning af Jerusalem).
Aabakke, åbred.


fractal-bar1.jpg (6293 bytes)Tibage
Analyser og fortolkninger - Indlæg fra studerende

Om: "Kongerne Øinstein og Sigurd" 
af Mikkel Kjærgård Christiansen.

Der optræder en virkelig interessant ting i denne saga.
Som vi ved var berserkergang, mord, brutalitet og druk velset hos vikingerne. Det er derfor, at heltene ofte er beskrevet som nogle store muskuløse mænd., der besad de førnævnte evner.
Set fra en vikings synspunkt ville det altså være kong Sigurd, der var den ”gode” i denne saga.
Ren historisk set er denne saga skrevet i en tid, hvor Island var ved at blive kristent. Man kan derfor også vælge at se på samtalen fra en kristent synspunkt. I det tilfælde vil kong Øinstein være den ”gode”. Et tegn på at kong Øinstein stod for det kristne er hans opførelse af kirker, da kong Sigurd var på togt.
Dette vidner som sagt om en tid hvor Island var ved at blive kristent – en tid hvor man stod på en ”vippe”, der skulle tages et vigtigt valg. Skulle man gå ind i noget, som var stik imod de normer og traditioner man før havde levet efter? Det tog tid at overbevise de gamle vikinger! Island blev selvfølgelig ikke kristent fra den ene dag til den anden. Der var denne overgangsperiode på cirka 100 år. Og denne epoke afspejler sig i litteraturen i form af sagaer som ”Kongerne Øinstein og Sigurd”.